Direktoriaus pareigas einantis asmuo , siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
- organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir ir uždavinių įgyvendinimą;
- planuoja Įstaigos žmogiškuosius materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
- teikia savininkui siūlymus dėl Įstaigos veiklos plėtojimo krypčių, rengia Įstaigos strateginį veiklos planą (ilgalaikį ir trumpalaikį);
- įgyvendina savininko priimtus sprendimus;
- suderinęs su savininku nustato Įstaigos vidaus struktūrą;
- teikia savininkui tvirtinti Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
- sudaro su darbuotojais darbo sutartis ir jas nutraukia;
- nustato darbuotojų atlyginimus, skiri darbuotojams paskatinimus ir taiko atsakomybę už darbo pareigų pažeidimus;
- suteikia darbuotojams atostogas, skatina, išleidžia į komandiruotes, kvalifikacijos tobulinimo kursus, nustato personalo kvalifikacijos tobulinimo tikslus ir kryptis, laikinai nušalina darbuotojus nuo darbo, jeigu jie darbo metu yra neblaivūs, apsvaigę nuo narkotikų ar toksinių medžiagų.

Parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės potvarkį 2022 m. balandžio 12 d. potvarkį 22-90/22.


Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujininkų klinikoje,
adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius. Naujosios Vilnios ir Salininkų klinikos šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn